uitgebreide parkeer voorwaarden

A – Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Eenmalige parkeerovereenkomst
Een parkeerovereenkomst die wordt gesloten tussen Open Golf Zandvoort BV volgens de voorwaarden omschreven in artikel 2.3 van deze Voorwaarden.

Elektrisch laden
De mogelijkheid om middels een van de beschikbare laadpunten op de Parkeeraccommodaties het elektrische Motorvoertuig op te laden.

Gereserveerd parkeren

Het is niet mogelijk om een parkeerplaats te reserveren.

Motorvoertuig
Motorvoertuig zoals omschreven in de Wegenverkeerswet 1994.

Overschrijdingstarief
Het bedrag per bezoek, zoals vermeld op de Website, dat Parkeerder verschuldigd is indien langer wordt geparkeerd dan toegestaan.

Parkeeraccommodatie
Parkeerterrein of garage/kelder met bijbehorende ruimten en terreinen van Open Golf Zandvoort BV  welke zijn bedoeld voor het parkeren van Motorvoertuigen.

Parkeerder
De eigenaar, kentekenhouder, gebruiker of inzittende van een Motorvoertuig die dat Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie wil brengen of heeft gebracht.

Parkeerbewijs
Parkeerkaart, parkeerabonnement, of ieder door Open Golf Zandvoort BV aangewezen middel dat gebruikt kan worden om toegang tot de Parkeeraccommodatie te verkrijgen.

Parkeergeld
Het bedrag dat de Parkeerder verschuldigd is voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie.

Parkeerperiode
en maximaal periode is 12 uur

PMS (Parking Management System)
Systeem bestaande uit hard- en software welke gebruikt wordt voor toegangscontrole-, betalingshandelingen, uitrijdcontrole en leveren van managementinformatie met betrekking tot de Parkeeraccommodatie.

 Open golf Zandvoort  Bv  gevestigd aan de Duintjesveldweg 3 2041 tZ Zandvoort

Voorwaarden
De onderhavige Algemene Voorwaarden behorend bij Eenmalige Parkeerovereenkomsten.

Website
De door Open Golf Zandvoort BV op het internet geëxploiteerde website met het adres www.thedunes.nl

Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden

2.1
Deze Voorwaarden gelden vanaf het moment van publicatie op de Website en vervangen alle voorgaande voorwaarden met betrekking tot de Parkeeraccommodaties.

2.2
De toegang tot Parkeeraccommodaties wordt uitsluitend verleend onder toepassing van deze Voorwaarden, die deel uitmaken van iedere Eenmalige Parkeerovereenkomst.

2.3
Deze Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Eenmalige Parkeerovereenkomsten. Eenmalige Parkeerovereenkomsten worden gesloten:

  • via een bij de ingang
  • via het in- en uitrijden met een muntsysteem,

2.4
Indien een of meer bepalingen van deze Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Voorwaarden. De vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling waarbij de strekking van deze Voorwaarden behouden blijft.

Artikel 3 Eenmalige parkeerovereenkomst

3.1
Een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen:
a. nadat een Parkeerder houder is geworden van een Parkeerbewijs en dit Parkeerbewijs gebruikt voor het parkeren van een Motorvoertuig in/op de Parkeeraccommodatie. Bij onenigheid over de vraag of er gebruik wordt gemaakt van de Parkeeraccommodatie, zal bepalend zijn het feit dat de Parkeerder zich met het Motorvoertuig in of op de Parkeeraccommodatie bevindt;
b. in geval van Gereserveerd Parkeren, op de wijze zoals beschreven in artikel 2 van de Bijzondere Bepalingen van deze Voorwaarden.

3.2
De duur van een Eenmalige Parkeerovereenkomst wordt bepaald aan de hand van het door het PMS geregistreerde tijdstip van in- en uitrijden of door een van tevoren tussen Parkeerder en  Open Golf Zandvoort BV overeengekomen Parkeerperiode.

3.3
Aan de Parkeerder wordt een willekeurige plaats in de Parkeeraccommodatie ter beschikking gesteld, tenzij vooraf door Parkeerder en Open Golf Zandvoort BV een overeenkomst is afgesloten waarbij een specifieke plaats of gedeelte van de Parkeeraccommodatie is aangewezen.

3.4
Op de Parkeeraccommodaties zijn er geen mogelijkheid tot Elektrisch Laden  Aangezien Open Golf Zandvoort BV niet kan garanderen dat van Elektrisch Laden gebruik gemaakt kan worden, dient het Motorvoertuig op het moment van parkeren over voldoen energie, dan wel alternatieve brandstof te beschikken om de Parkeeraccommodatie te kunnen verlaten.

Artikel 4 Toegang

4.1
Een geldig Parkeerbewijs, mits er voldoende plaats beschikbaar is, recht op toegang tot de Parkeeraccommodatie en het parkeren van één Motorvoertuig. Open Golf Zandvoort BV behoudt zich het recht voor Parkeerder door te verwijzen naar een andere accommodatie in het geval er geen plaats beschikbaar is.

4.2
De Parkeeraccommodaties van Open Golf Zandvoort BV zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week opengesteld tenzij anders is aangegeven of sprake is van bijzondere omstandigheden.

4.3
Tot de Parkeeraccommodatie worden uitsluitend Motorvoertuigen toegelaten met een lengte van max. 5 meter, een breedte van max. 1,90 meter en een gewicht van minder dan 2500 kilogram. De hoogte van deze Motorvoertuigen mag niet hoger zijn dan de bij de ingang van de Parkeeraccommodatie aangegeven hoogte.

4.4
Open Golf Zandvoort BV is gerechtigd Parkeerder/Motorvoertuig de toegang tot de Parkeeraccommodatie te weigeren, indien zij dit met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid wenselijk acht. Dit zal zich onder meer voordoen indien Open Golf Zandvoort BV weet of vermoedt dat een Motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstoffen in het daarvoor bestemde brandstofreservoir van het Motorvoertuig, evenals in geval zij van oordeel is dat het Motorvoertuig gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade in de meest ruime zin kan toebrengen.

4.5
Open Golf Zandvoort BV  is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van Open Golf Zandvoort BV noodzakelijk is, Motorvoertuigen en/of personen binnen de Parkeeraccommodatie te verplaatsen en/of enig Motorvoertuig uit de Parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen. De staat waarin een Motorvoertuig verkeert, kan voor Open Golf Zandvoort BV een reden zijn om dit Motorvoertuig uit de Parkeeraccommodatie te (laten) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor Open Golf Zandvoort BV  kan leiden. Open Golf Zandvoort BV dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsing en/of verwijdering de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen. De kosten voor het (laten) verwijderen van het Motorvoertuig komen voor rekening van Parkeerder.

4.6
Motorvoertuigen die in strijd met de toepasselijke voorschriften zijn geparkeerd, kunnen door Open Golf Zandvoort BV te allen tijde voor rekening en risico van de Parkeerder worden verwijderd en zo nodig buiten de Parkeeraccommodatie worden gebracht. In aanvulling op het voorafgaande kan Open Golf Zandvoort BV bij Motorvoertuigen die in strijd met de toepasselijke voorschriften zijn geparkeerd een wielklem laten plaatsen. De kosten hiervan zijn voor rekening van Parkeerder.

4.7
Bij het verlenen van toegang zal het kenteken van het Motorvoertuig worden geregistreerd en afgedrukt op de uitrijkaart om bij uitrijden kenteken en uitrijkaart te matchen uit veiligheidsoverwegingen. Daarnaast zal kentekenherkenning worden gebruikt bij verificatie van de reservering, zoals beschreven in artikel 4.1.2 van de Bijzondere Bepalingen van deze Voorwaarden.

Artikel 5 Gebruiksvoorschriften

5.1
Gedurende de aanwezigheid op de Parkeeraccommodatie dient de Parkeerder zich te gedragen conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld.

5.2
De Parkeerder is gebonden aan de  Golfbaan The Dunes regels, alsmede aan latere wijzigingen respectievelijk nieuwe versies daarvan zodra deze in werking zijn getreden, tenzij van bedoelde regels in deze Voorwaarden nadrukkelijk is afgeweken. De vigerende versie van de Schipholregels is te allen tijde te raadplegen op de Website.

5.3
De Parkeerder is voorts verplicht aanwijzingen van het personeel van Open Golf Zandvoort BV  op te volgen, het Motorvoertuig te plaatsen op de aangegeven c.q. aan te geven plaats en zich zodanig te gedragen dat het verkeer in en/of bij de Parkeeraccommodatie niet wordt gehinderd en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.

5.4
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Open Golf Zandvoort BV mag een Motorvoertuig niet langer dan 12 uur dagen ononderbroken in de Parkeeraccommodatie geparkeerd zijn. Na het verlopen van deze termijn is de Parkeerder naast het Parkeergeld voor 12 uur tevens het Parkeergeld verschuldigd voor elke dag of een gedeelte daarvan na afloop van genoemde termijn dat het Motorvoertuig van Parkeerder in de Parkeeraccommodatie aanwezig is, onverminderd het recht van Open Golf Zandvoort BV om daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen.

5.5
Indien de Parkeerder een Motorvoertuig in de Parkeeraccommodatie heeft achtergelaten en ondanks schriftelijk verzoek dan wel sommatie van Open Golf Zandvoort BV weigert dan wel, om welke reden dan ook, niet in staat is het achtergelaten Motorvoertuig te verwijderen, is Open Golf Zandvoort BV  gerechtigd het achtergelaten Motorvoertuig uit of van de Parkeeraccommodatie te (doen) verwijderen binnen 24 uur na het verzoek c.q. de sommatie en elders op te slaan. Ingeval het adres van de Parkeerder niet bij Open Golf Zandvoort BV bekend is, kan worden volstaan met het aanbrengen van een duidelijk zichtbaar aangebracht schriftelijk verzoek tot verwijdering onder een ruitenwisser van het Motorvoertuig. Indien de Parkeerder binnen 24 uur na het verzoek c.q. sommatie het voertuig niet heeft opgehaald, is Open Golf Zandvoort BV gerechtigd het Motorvoertuig te verkopen of te vernietigen. Open Golf Zandvoort BV is alsdan slechts gehouden aan de Parkeerder te vergoeden de verkoopopbrengst verminderd met het verschuldigde Parkeergeld, eventuele boete en de kosten van Open Golf Zandvoort BV in verband met de verwijdering en de tijdelijke opslag van het Motorvoertuig. Indien het verschuldigde Parkeergeld, eventuele boete en voornoemde kosten van Open Golf Zandvoort BV hoger zijn dan de opbrengst van het Motorvoertuig, dient de Parkeerder al deze kosten te voldoen aan Open Golf Zandvoort BV

Artikel 6 Beperkingen gebruik

6.1
Het is verboden om:

  • de Parkeeraccommodatie voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het parkeren van Motorvoertuigen;
  • in of op de Parkeeraccommodatie goederen of diensten aan te bieden, uit te delen, deze te verkopen of te verhuren;
  • op of aan de Parkeeraccommodatie reclame te maken. Bij het aantreffen van onbevoegd verspreide reclame-uitingen zullen de verwijderingskosten worden verhaald op de veroorzaker;

6.2
De motor van een Motorvoertuig mag slechts in werking zijn voor zover dat noodzakelijk is voor het onmiddellijk in- en uitrijden van de Parkeeraccommodatie of het onmiddellijk parkeren van het Motorvoertuig.

Artikel 7 Parkeergeld en betaling

7.1
Voor het gebruik van de Parkeeraccommodatie is de Parkeerder Parkeergeld verschuldigd. Het Parkeergeld wordt berekend volgens de door Open Golf Zandvoort BV vastgestelde tarieven. De tarieven staan vermeld bij de ingang van de Parkeeraccommodaties en op de Website. De tarieven van Gereserveerd Parkeren (kunnen) verschillen met de parkeertarieven zonder reservering. Open Golf Zandvoort BV behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.

7.4
Bij verlies of ontbreken van het Parkeerbewijs mag een Motorvoertuig alleen dan buiten de Parkeeraccommodatie worden gebracht nadat de Parkeerder het op dat moment daarvoor geldende Parkeergeld heeft betaald, voor elke dag en een gedeelte daarvan dat het Motorvoertuig, naar het oordeel van Open Golf Zandvoort BV, in de Parkeeraccommodatie aanwezig is geweest. Een door PMS uitgegeven kwitantie geldt niet als Parkeerbewijs.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1
De Eenmalige Parkeerovereenkomst omvat  geen permanente bewaking. Open Golf Zandvoort BV sluit elke aansprakelijkheid uit voor beschadiging, diefstal, verlies e.d. aan/van het te parkeren c.q. geparkeerde Motorvoertuig en andere eigendommen van de Parkeerder of inzittenden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Open Golf Zandvoort BV

8.2
Open Golf Zandvoort BV is niet aansprakelijk voor tekortkomingen ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie of ten gevolge van overige diensten die door of namens Open Golf Zandvoort BV in de Parkeeraccommodatie worden aangeboden, tenzij de Parkeerder kan aantonen dat sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Open Golf Zandvoort BV.

8.3
De Parkeerder is aansprakelijk voor alle schade die door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeeraccommodatie door Parkeerder wordt veroorzaakt. Schade door de Parkeerder veroorzaakt aan de Parkeeraccommodatie of PMS dient ter plaatse door Parkeerder te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Open Golf Zandvoort BV, de Parkeerder voldoende zekerheid kan geven dat de schade op hem kan worden verhaald. Voor de vaststelling van het bedrag van de schade zal een door of namens Open Golf Zandvoort BV aangestelde expertise beslissend zijn. De kosten van deze expertise zijn voor rekening van de Parkeerder.

8.4
Indien de Parkeerder tekortschiet in de nakoming van enige verplichting welke is opgelegd ingevolge de wet, plaatselijke verordeningen en gebruiken en/of de met Parkeerder gesloten Eenmalige Parkeerovereenkomst inclusief deze Voorwaarden, is de Parkeerder gehouden aan Open Golf Zandvoort BV alle schade te vergoeden, door deze geleden c.q. nog te lijden als gevolg van voornoemde nalatigheid. Indien Open Golf Zandvoort BV genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Parkeerder te doen uitbrengen of ingeval van noodzakelijke procedures tegen de Parkeerder, is de Parkeerder verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte, aan Open Golf Zandvoort BV te vergoeden, tenzij de procedure ten onrechte is aangegaan.

8.5
Open Golf Zandvoort BV  is te allen tijde gerechtigd het Motorvoertuig onder zich te houden en daartoe geëigende maatregelen te treffen, zolang niet al hetgeen Open Golf Zandvoort BV, hetzij op grond van de Eenmalige Parkeerovereenkomst, hetzij uit andere hoofde van de Parkeerder te vorderen heeft, is voldaan.

8.6
Een tekortkoming kan Open Golf Zandvoort BV niet worden toegerekend indien zij te wijten is aan een van de buiten de wil van Open Golf Zandvoort BV onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de Eenmalige Parkeerovereenkomst redelijkerwijs door de Parkeerder niet meer van Open Golf Zandvoort BV kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

Artikel 9 Overige bepalingen

9.1
Open Golf Zandvoort BV behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen. De meest recente Voorwaarden zijn gepubliceerd op de Website.

9.2
Alle schriftelijke mededelingen, sommaties daaronder begrepen, voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden, dienen te worden gezonden naar:
Open Golf Zandvoort BV

Duintjesveldweg 3

2041 tz Zandvoort

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1
Op alle Eenmalige Parkeerovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Ieder geschil tussen partijen ter zake zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Scroll to top