HUISREGELS  RACE CAMPING THE DUNES 2022

HUISREGELS  RACE CAMPING THE DUNES 2022

 

Om ervoor te zorgen dat race camping The Dunes  een plek is waar iedereen het naar zijn of haar zin kan hebben, zijn er een aantal regels die gelden voor alle
bezoekers.

Artikel 1. Wetgeving en voorschriften

Op het terrein van the Dunes zijn, allereerst, de Nederlandse wetgeving en de APV van de gemeente Zandvoort van toepassing. Bezoekers van The Dunes dienen zich gedurende het verblijf op het terrein te gedragen naar openbare orde, goede zeden en fatsoen. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de voorschriften en/of aanwijzingen van organisatie, beveiliging, medisch team en andere partijen betrokken bijT he Dunes . Bedreiging, mishandeling, intimidatie, discriminatie en andere vormen van agressie zijn verboden. Het gebruik van (soft)drugs is niet oegestaan. In geval van wangedrag, ongeregeldheden, wildplassen en/of overtreding van het huisreglement worden bezoekers van het
terrein van The Dunes verwijderd. Bij constatering van het dragen van wapens, diefstal, openbare geweldpleging of andere wettelijke overtredingen wordt de politie gewaarschuwd en aangifte gedaan.

Artikel 2. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het bezoeken van The Dunes is geheel op eigen risico. De organisatie van The Dunes  is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door bezoek aan The Dunes  of het verlies en/of diefstal van eventuele eigendommen gedurende het bezoek aan The Dunes  Schade aan (tijdelijke) objecten of eigendommen en mensen (bezoekers/personeel) van het evenement worden teruggevorderd van de bron.

Artikel 3. Fouilleren, tassencontrole en legitimatie

De organisatie is gerechtigd om bezoekers bij entree of tijdens het verblijf te fouilleren, handbagage,tassen en/of jassen te inspecteren en/of te vragen naar de legitimatie. Bij weigering kan de toegang tot het terrein van The Dunes  worden ontzegd en bestaat de kans te worden verwijderd van The Dunes.

Artikel 4. Toegang

Toegang tot The Dunes is alleen mogelijk op vertoon van een geldig toegangsbewijs, in combinatie met legitimatie en in combinatie met het voldoen aan de gestelde Covid-19 eisen. De minimumleeftijd voor het zelfstandig bezoeken van The Dunes  is 18 jaar. Jongere bezoekers krijgen alleen toegang onder begeleiding van een volwassene met geldig toegangsbewijs.

Toegang tot The Dunes wordt geweigerd aan personen:
• Die in welke vorm dan ook overlast en/of agressiviteit met zich meebrengen.
• Die in bezit en/of onder invloed zijn van drugs of alcohol.
• Die in het bezit van wapens. De politie wordt in dat geval ingeschakeld.
• Die in welke vorm dan ook overlast aan de omgeving veroorzaken.
• Die kleding van voetbalclubs dragen, uitingen van motorclubs (Outlaw Motorcycle Gang) en/of kleding met nationalistische tekens of uitingen hebben, met uitzondering van nationale
voetbalshirts.

De organisatie is gerechtigd om bezoekers te weigeren of van het terrein te verwijderen indien een bezoeker zich niet houdt aan de in het eerste artikel genoemde voorschriften of deze huisregels. Na verwijdering van het terrein heeft de bezoeker geen toegang meer tot het terrein en kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen, reiskosten en/of alle overige gemaakte kosten.

In het belang van de openbare orde en veiligheid behoudt de organisatie zich het recht om bezoekers om veiligheidsredenen te allen tijde te verzoeken de locatie te verlaten. Na afloop van het evenement is (her)toelating dan niet meer toegestaan.

Artikel 5. Verboden goederen

Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar The Dunes:

Soft- of harddrugs, lachgas, glaswerk, messen, laserpennen, slag-, stoot- of vuurwapens, of op wapensgelijkende of aanstootgevende voorwerpen, aggregaten, koelkasten, gas- en olielampen, gasflessen, gasstellen en (wegwerp)barbecues, spuitbussen (m.u.v. zonnebrandcrème, deo en parfum), kaarsen, paraplu’s (wij adviseren als voorzorg om poncho’s mee te nemen), muziekinstrumenten, toeters of vergelijkbare items, vuurwerk of fakkels, provocerende uitingen op kleding, huisdieren (m.u.v. hulphonden), reclamemateriaal zoals flyers, folders, spandoeken (tenzij goedgekeurd en mettoestemming door de organisatie), professionele film- foto- of geluidsapparatuur (tenzij goedgekeurd
en met accreditatie voorzien door de organisatie), drones (zowel op de grond als in de lucht).
Alle afgenomen items worden weggegooid in de daarvoor speciaal aanwezige afvalcontainers en niet in bewaring genomen.

Artikel 6. Eten en drinken

Het is toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen naar de kampeergronden van The Dunes . Wanneer je drinken mee wilt nemen geldt er wel een limiet. Je mag maximaal 4,5 liter frisdrank en drank met minder dan 14,5% alcohol meenemen. Sterke drank is niet toegestaan. Alle drank moet geseald zijn en verpakt in de originele verpakking. Glaswerk is verboden; hierop wordt streng gecontroleerd bij de entree. Het gebruik van BBQ’s, alle vormen van gasstelletjes en open vuur zijn niet toegestaan.
Bij the Dunes is eten en drinken verkrijgbaar. Samen met onze cateringpartner bieden we een gevarieerd assortiment eten en drinken aan.

Artikel 7. Alcohol

Voor bezoekers onder de 18 jaar is het verboden alcoholische consumpties te kopen, te accepteren of te consumeren. Laat uw identificatie zien wanneer hier om wordt gevraagd. De organisatie behoudt het recht om geen alcohol te verkopen in geval van wangedrag of dronkenschap.

Artikel 8. Geluidsinstallaties

Kleine draagbare speakers met een maximaal vermogen van 30 Watt op batterijen zijn toegestaan, mits er geen overlast ontstaat voor andere gasten. Het produceren van geluid is alleen toegestaan tussen 08.00 uur en 23.30 uur.

Artikel 9. Afval
We houden van een schone en gezonde leefomgeving. Gooi afval in de afvalbak en houd de ruimte rond je slaapaccommodatie schoon.

 

Artikel 10. Reclame en promotie
Het is verboden op en rondom het terrein folders, flyers of andere (reclame)items te verspreiden zonder toestemming van de organisatie. Ook mogen er geen interviews afgenomen worden,onderzoeken gedaan worden of (non)commerciële promotie gemaakt worden zonder toestemmingvan de organisatie.

Artikel 11. Opname foto en film

Op The Dunes worden foto- film- en geluidsopnamen gemaakt. Bezoekers geven bij het betreden van de Village stilzwijgend toestemming aan de organisatie en derden om deze opnames te registreren,verveelvoudigden, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotie en veiligheidsdoeleinden. Hieronder wordt ook verstaan de (camera) registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.
Het maken van opnames met een professionele uitrusting en/of professionele geluidsuitrusting door bezoekers is niet toegestaan zonder toestemming of uitgegeven accreditatie vanuit de organisatie. Filmen middels smartphones en kleine opname apparatuur voor eigen gebruik is wel toegestaan.

Artikel 12. Contact
In geval van een levensbedreigende situatie belt u 112. In geval van een calamiteit of incident neemt u contact op met +31 (0)23 5715743.

Artikel 13. Overige
Deze huisregels zijn onderhevig aan eventuele aanvullende beveiligings-, openbare orde- en
veiligheidsvoorwaarden opgelegd door de overheid of door besluit van de organisatie zelf. Deorganisatie is daardoor te allen tijde bevoegd deze huisregels eenzijdig te wijzigen en zal de aangepastehuisregels aansluitend publiceren op de website www.dutchgp.com.

Artikel 14. Onvoorziene situatie
In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen
maatregelen.

  •  U dient zich te melden onder inschrijven bij De club gebouw van Golfbaan The Dunes
  • Het is niet toegestaan om plastic/kunststof of matten op het gras te plaatsen.
  • Afval dient afgestort te worden in de daarvoor bestemde bakken.
  • Het wassen van de Camper op de camperplek is niet toegestaan.
  • Het lozen van afvalwater hoort op de daarvoor bestemde plekken.
  • Het toilet dient te worden geledigd op de daarvoor ingerichte plek.
  • Barbecues verboden
  • Onze gasten en wij stellen het zeer op prijs als u de faciliteiten na een bezoek netjes achterlaat. Op deze manier komt u zelf en ook onze andere gasten altijd in een fijne en schone ruimte terecht. Voor eventuele klachten, op- of aanmerkingen kunt u terecht bij de beheerder.

Als we ons allen aan deze bovenstaande huisregels houden, dan blijft de camperplek altijd schoon en daar heeft iedereen plezier van.

Wij wensen u een zeer leuk & prettig verblijf op Race Camping The Dunes

 

 

 

Scroll to top