algemeen voorwaarden en retour beleid

Algemene voorwaarden webshop

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via de gvb in a day  The Dunes  Webshop. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities
1.1. The Dunes : gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 34149164  onder de naam open golf zandvoort bv 1.2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige The Dunes Webshop Algemene Voorwaarden.
1.3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument als Klant, om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.

1.4. Klant: de klant die al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met The Dunes  en/of zich geregistreerd heeft via de Webshop.
1.5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst aangaande een bestelling in de Webshop tussen The Dunes en Klant, van welke overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.6. Webshop: de door The Dunes geëxploiteerde Webshop (online) via the dunes

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van The Dunes via de Webshop zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor The Dunes  slechts bindend, indien en voor zover deze door The Dunes uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt middels een link in het bestelproces de Klant kenbaar gemaakt waarbij Klant deze kan printen en desgewenst opslaan. Deze Algemene Voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Dit verzoek kan gericht worden aan de klantenservice die te bereiken is via de contactgegevens zoals onderaan deze voorwaarden vermeld.

 

Artikel 3. Prijzen en informatie
3.1. Alle in de Webshop en in andere van The Dunes afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij anders vermeld, andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

3.2. De inhoud van de Webshop is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. The Duneskan echter niet garanderen dat alle informatie in de Webshop te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie die via Webshop en via andere van The Dunes  afkomstige materialen worden gecommuniceerd, zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst
4.1. De Overeenkomst komt op afstand elektronisch tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van The Dunes en het voldoen aan de daarbij door The Dunes gestelde voorwaarden. Het aanbod bevat een volledige en duidelijke omschrijving van de aangeboden producten. Alle door The Dunes gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en geschieden op basis van beschikbaarheid.

4.2. Indien Klant het aanbod heeft aanvaard, bevestigt The Dunes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft The Dunes het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4. The Dunes kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien The Dunes op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst
5.1. The Dunes is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
5.2. Op de Webshop wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de bestelde producten geleverd zullen worden. De door The Dunes gehanteerde levertijden zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient The Dunes schriftelijk in gebreke worden gesteld alvorens zij in verzuim is.

5.3. Uitvoering van de Overeenkomst en alle daarop betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Klant opgegeven adres/e-mail adres.

5.4 The Dunes neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de bestellingen. Bij de levering van de bestellingen maakt The Dunes gebruik van zorgvuldig door haar geselecteerde logistieke dienstverlener(s).

5.5. Tot het moment van bezorging aan Klant berust het risico van beschadiging en/of vermissing van bestelde producten bij The Dunes tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Registratie
6.1. Klant is verplicht bij het aangaan van een Overeenkomst correcte (adres) gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens dienen tijdig aan The Dunes te worden gemeld.

6.2. Om optimaal gebruik te maken van de Webshop, kan Klant zich registreren via het registratieformulier die de Webshop biedt.
6.3. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen bij de Webshop. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
6.4. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. The Dunes is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt via de Webshop ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
6.5. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of The Dunes daarvan in kennis te stellen, zodat The Dunes gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 7. Privacy
7.1. The Dunes respecteert de privacy van haar Klanten. Persoonlijke gegevens van Klanten worden door The Dunes dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Daarbij houdt The Dunes zich aan de van toepassing zijnde privacy-gerelateerde wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

7.2. Voor meer informatie over hoe The Dunes met persoonsgegevens omgaat zie info@thedunes.nl

 

 

Artikel 8. Herroepingsrecht
8.1. Klant heeft het recht de bestelling via de Webshop tot 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van reden te annuleren. Enkel vooraf digitaal aangemelde retourzendingen via het account van Klant dan wel via een link in de correspondentie, binnen de aangegeven bedenktijd van 14 dagen kunnen in behandeling worden genomen. Na annulering en melding heeft Klant (nogmaals) 14 dagen om de ontvangen bestelling retour te sturen.

8.2. Het volledige orderbedrag inclusief de oorspronkelijke verzendkosten zal aan Klant gecrediteerd worden binnen 14 dagen na aanmelding van de retour mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Het bedrag wordt teruggestort op de rekening waarvan Klant de aankoop heeft betaald. Indien Klant een deel van de bestelling niet retourneert, zullen de oorspronkelijke verzendkosten niet worden vergoed. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

8.3. Indien Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan The Dunes

8.4. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen, dient Klant zorgvuldig om te gaan met het bestelde product, de verpakking en labels. Klant zal de bestelling slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij de bestelling wenst te houden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als het product, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, onbeschadigd en ongebruikt is en de oorspronkelijke verpakking eveneens onbeschadigd is.

8.5 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.

8.6. Het herroepingsrecht is uitgezonderd voor de aankoop van producten die vervaardigd zijn conform instructies van de Klant (maatwerk), zoals eigen ontworpen dunes  shirts. Klant kan een dergelijke Overeenkomst niet op grond van de wettelijke bedenktermijn ontbinden.

8.7 Als Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9. Betaling
9.1. Klant dient betalingen aan The Dunes volgens de in de bestel-procedure en eventueel in de Webshop aangegeven betaalmethoden te voldoen. The Dunes is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering dan wel een betalingstermijn zoals overeengekomen met de aanbieder van de betreffende betaalmethode.

Artikel 10. Klachtenprocedure
10.1. Indien Klant een klacht heeft over de dienstverlening van The Dunes, dan kan hij bij The Dunes telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
10.2. The Dunes geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal The Dunes binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
10.3. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/. Een uitspraak van deze geschillencommissie is bindend en The Dunes dan wel Klant dient daar gevolg aan te geven.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
11.2. De totale aansprakelijkheid van The Dunes jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
11.3. Aansprakelijkheid van The Dunes jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
11.4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op The Dunes jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The Dunes
11.5. De aansprakelijkheid van The Dunes jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant The Dunes onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, The Dunes ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Dunes in staat is adequaat te reageren.
11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Dunes meldt.
10.7. In geval van overmacht is The Dunes niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Artikel 12. Garantie

12.1. The Dunes staat ervoor in dat de bestelde en door haar geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12.2 De afbeeldingen van de online aangeboden producten worden zo nauwkeurig mogelijk door The Dunes in beeld gebracht. The Dunes kan echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen ten aanzien van deze producten te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.

Artikel 13. Slotbepalingen
13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven dan wel indien gebruik wordt gemaakt van de procedure als genoemd in artikel 10.3 van deze voorwaarden, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam.
13.3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
13.4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
13.5. De auteursrechten en andere intellectuele eigendoms- en overeenkomstige rechten met betrekking tot de in de Ajax Webshop aangeboden producten berusten bij The Dunes en/of haar licentiegevers. Klant erkent deze rechten en zal zich onthouden van inbreuk op deze rechten.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.
The Dunes
Duinjesveldweg 3 2041 tz zandvoort
E-mail: info@thedunes.nl

KvK-nummer: 34149164

Scroll to top